Przystąpienie do Ligii.

Wielu zadaje pytania, jak można zapisać się do Polskiej Ligi Słowiańskiej? Ilu jest członków?

Informujemy, że do Polskiej Ligi Słowiańskiej zapisać się nie można.

Procedura przystąpienia do Ligi jest procesem dość długim. Po pierwsze należy udowodnić przynajmniej cztery pokolenia swoich przodków o narodowości polskiej. Przedstawić Test Genealogiczny DNA GP w wyznaczonym przez Ligę laboratorium. Zdać egzaminy oraz testy przed Radą.
Proces przystąpienia do Ligii może trwać trwać od około 2 do 4 lat.

Polska Liga Słowiańska liczy ponad 4 i pół tysiąca stałych członków skupiających w różnych partiach oraz organizacjach. 440 członków ma status Swarogów.

24 osoby otrzymało najwyższy status – Wales.
Osobę do zewnętrznych kontaktów Rada Naczelna wytypowała Przewodniczącego Rady Programowej.

Liga Słowiańska posiada ponad 50 tysięczną dobrze wyszkoloną i uzbrojoną armię przy Legii Cudzoziemskiej.

Polską Ligę Słowiańską nie należy kojarzyć z żadnym ruchem tak zwanym słowiańskim np. Tejkowskiego czy Rynkowskiego. Ponieważ te organizacje nie są słowiańskie. Obie od prawie 40 lat są finansowane i kierowane przez inną nację.

Dodaj komentarz